Zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową

Zaufanie właścicieli i zlecenie nam zarządzania swoim majątkiem jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Powierzone nam obowiązki wykonujemy z zaangażowaniem i największą starannością, wykorzystując wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę.
Zapewniamy kompleksową obsługę Wspólnot w zakresie obsługi administracyjnej, technicznej, księgowej i prawnej.

Obsługa administracyjna

prowadzenie ewidencji lokali i weryfikacja ich stanu prawnego,
przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji budynku,
organizowanie zebrań,
przygotowanie projektów uchwał,
wykonywanie uchwał,
reprezentowanie Wspólnoty wobec dostawców zewnętrznych i zawieranie umów,
przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych,
prowadzenie korespondencji z właścicielami,
wydawanie zaświadczeń na wniosek właścicieli

Obsługa techniczna

prowadzenie książki obiektu budowlanego,
prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne w terminach wymaganych prawem,
zlecanie usług kominiarskich,
zlecanie bieżącej konserwacji i napraw części wspólnej,
odczytywanie stanu liczników w lokalach mieszkalnych,
natychmiastowe usuwania awarii i ich skutków,
przygotowywanie i nadzór nad pracami remontowymi,
dbanie o utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz jego otoczenia

Obsługa formalno-prawna

reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed instytucjami, organami administracji i sądami,
podejmowanie działań mających na celu wyegzekwowanie wszelkich należności,
w tym bieżący monitoring należności,
dochodzenie napraw gwarancyjnych i z tytułu rękojmi,
weryfikacja stanu prawnego nieruchomości,
dochodzenie wydania dokumentacji od poprzedniego właściciela,
sporządzanie wszelkich deklaracji i sprawozdań do GUS, Urzędu skarbowego, ZUS i innych,
przygotowywanie wniosków, zaświadczeń i pism

Obsługa finansowo – księgowa

prowadzenie pełnej ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
otwarcie i obsługa rachunku bankowego z zapewnieniem systemu wirtualnych rachunków konsumenckich (każdy właściciel posiada indywidualne konto rozrachunkowe),
prowadzenie wszelkich rozliczeń poprzez rachunek bankowy,
prowadzenie księgowości z wykorzystaniem platformy Weles3 zapewniającej internetowy wgląd w kartotekę każdemu właścicielowi,
prowadzenie indywidualnych kartotek właścicieli lokali ujmujących stan ich zobowiązań lub należności,
prowadzenie rozliczeń z dostawcami,
przygotowywanie rocznych planów finansowo-rzeczowych: w tym planu remontów,
sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
rozliczanie wszystkich kosztów utrzymania nieruchomości i mediów w jednym terminie,
pozyskiwanie możliwych dotacji od jednostek samorządu i państwa